Polityka prywatności


W niniejszej Polityce Prywatności przedstawiamy zasady, na jakich Nowicka Tax Hub sp. o.o. z siedzibą w Warszawie (00-019), przy ul. Złotej 3 lok. 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000917235, NIP: 7011048706, REGON: 389772735 [„Nowicka Tax Hub”] przetwarza jako administrator dane osobowe z związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (www.kbiwtax.pl) oraz portali społecznościowych Nowicka Tax Hub.

KONTAKT

Z Nowicka Tax Hub mogą się Państwo skontaktować listownie wysyłając przesyłkę na adres: Nowicka Tax Hub sp. z o.o. ul. Złota 3 lok. 21, 00-019 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres: podatki@nowickath.pl albo telefonicznie: (+48) 22 251 58 00.

DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych określa przede wszystkim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [„RODO”].

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

KBiW Tax przetwarza dane osobowe osób, którzy kontaktują się za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty e-mail oraz osób, które w jakikolwiek sposób wyrażają swoją aktywność na profilach KBiW Tax na portalach społecznościowych.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez KBiW Tax w zależności od rodzaju kontaktu należą

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– zdjęcie.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania wysłane drogą elektroniczną;

– umożliwienia Nowicka Tax Hub komunikacji z Państwem za pośrednictwem profilu na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn), poprzez:

– udzielania Państwu odpowiedzi na prywatne wiadomości,

– prowadzenia z Państwem dyskusji w komentarzach pod postami,

– udostępniania postów Nowicka Tax Hub osobom obserwującym nasze profile,

– zbierania danych statystycznych udostępnianych przez portale społecznościowe w zakresie m.in. wyświetleń postów, liczby interakcji czy danych demograficznych osób obserwujących nasze profile;

(na podstawie uzasadnionego interesu Nowicka Tax Hub – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu korzystania z poszczególnych usług Nowicka Tax Hub.

Czas przechowywania danych osobowych

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonywanie umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to niezbędne z uwagi na przepisy ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Nowicka Tax Hub (aktywność na portalach społecznościowych), dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń bądź rezygnacji z obserwowania przez Państwa profilu Nowicka Tax Hub.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych w ramach realizacji zleconych usług oraz udzielonych zgód mogą być następujące podmioty:

– podwykonawcy, którzy świadczą usługi w zakresie oprogramowania, serwisowania oprogramowania lub sprzętu, służącego do przetwarzania danych osobowych;

– podmioty świadczące usługi hostingowe;

– inne podmioty, z którymi Nowicka Tax Hub zawarło umowy powierzenia, na podstawie których podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe w imieniu Nowicka Tax Hub;

– serwisy społecznościowe w przypadku Państwa aktywności na nich: Facebook Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w związku z korzystaniem przez Nowicka Tax Hub z narzędzi informatycznych. Dbamy o to, żeby dostawy narzędzi, z których korzystamy, byli wpisani na listę podmiotów objętych tzw. „tarczą prywatności” (EU-U.S. Privacy Shield) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w USA.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo uzyskania dostępu do danych przetwarzanych przez Nowicka Tax Hub oraz uzyskania ich kopii;

– prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania korekty swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

– prawo do ograniczenia przetwarzania – mają Państwo prawo zablokować dalsze wykorzystywanie danych w konkretnych celach, w takiej sytuacji Nowicka Tax Hub będzie nadal posiadał prawo do przechowywania danych;

– prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Nowicka Tax Hub bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

– prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych w przypadkach, gdy nie ma ważnej przyczyny dalszego ich wykorzystywania przez Nowicka Tax Hub;

– prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie uzyskanej zgody, mają Państwo prawo ją cofnąć w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na fakt, że przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Nowicka Tax Hub. Prawo do wniesienia sprzeciwu nie dotyczy takiego przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest wykonanie umowy (mogą Państwo ją wypowiedzieć), zgoda (mogą Państwo ją cofnąć) albo obowiązek prawny.

– prawo do wniesienia skargi – przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).